Motioner

En motion är ett förslag på förändring som en eller flera sektionsmedlemmar vill att sektionen ska rösta om. Motioner presenteras för sektionen under sektionsmötet, och mötet kan därefter besluta om man vill bifalla (godkänna) eller avslå (neka) motionen. Om förslaget kommer från sektionsstyrelsen kallas det istället för en proposition.

Om du har något du vill förändra inom sektionen, ta chansen att göra det genom att skriva en motion! Vem som helst av sektionens medlemmar kan skriva en motion, och förslagen kan vara stora eller små! Här kommer lite grundläggande fakta om hur det går till att skriva en motion, men om du har fler frågor så tveka inte att höra av dig till styrelsen (styret@tbi.lintek.liu.se).

Vad kan en motion handla om?

  • En motion är ett förslag på förändring, och det kan vara till exempel…
  • att införa något nytt i sektionen, såsom ett utskott eller en ansvarspost.
  • att ta bort något som finns inom sektionen, såsom ett utskott eller en ansvarspost.
  • att förändra organisationen inom sektionen, exempelvis att ändra vem i styrelsen som har hand om ett visst ansvarsområde eller vilka rutiner som gäller i sektionens verksamhet.

Dessa förslag innebär ofta att det behövs en förändring i ett eller flera av sektionens styrdokument, det vill säga våra stadgar, reglementen etc. Du hittar TBi-sektionens styrdokument här.

Hur skriver man en motion?

Du kan skriva en motion själv, eller så kan ni vara flera som skriver den tillsammans. Motionen måste tydligt beskriva vad det är man vill förändra, och varför. Den brukar bestå av två delar:

Bakgrund: Bakgrunden förklarar varför man tycker att något måste förändras. Det kan vara till exempel att man upplever att det är något i sektionens verksamhet som inte fungerar bra i nuläget, eller att man tycker att något saknas. Det här är alltså argumenten för att man ska genomföra förslaget.
Förslag: Här ska man tydligt och konkret beskriva sitt förslag på förändring. Om förslaget innebär att något måste ändras i sektionens styrdokument ska det tydligt beskrivas vilka stycken som måste uppdateras, och hur.

Här hittar du en mall som du kan använda för att skriva din motion!

När din motion är färdig skickar du den till styrelsen (styret@tbi.lintek.liu.se). Du kan skicka in en motion när som helst under året, men motionen måste komma in till styrelsen senast 10 arbetsdagar innan ett sektionsmöte för att kunna tas upp på just det mötet.

Vad händer efter att du skickat in motionen?

När du skickat din motion till styrelsen, kommer styrelsemedlemmarna läsa igenom den och diskutera vad de tycker. De kommer därefter skriva ett motionssvar, vilket beskriver vad de tycker att mötet ska fatta för beslut.

När det är dags för nästa sektionsmöte kommer motionen och styrelsens motionssvar skickas ut till alla sektionsmedlemmar i de fullständiga handlingarna. Det är för att alla medlemmar ska ha tid att läsa igenom och fundera över vad de tycker om förslaget.

På nästkommande sektionsmöte kommer du få läsa upp och presentera din motion. Därefter kommer styrelsen presentera sitt motionssvar. Sen öppnas det upp för diskussion, då mötesdeltagarna får ställa frågor om motionen, eller uttrycka sina åsikter kring förslaget. Mötesdeltagarna kan också komma med yrkanden kring motionen, det vill säga saker som de vill ändra eller lägga till i motionen. Till sist är det dags att gå till beslut. Då kommer mötet rösta om motionen ska bifallas, i sin helhet eller med de yrkanden som tillkommit under mötet, eller om den ska avslås.

Om motionen innebär en förändring av TBi-sektionens stadgar kommer motionen behöva läsas och röstas om på två efter varandra följande sektionsmöten innan förslaget helt kan bifallas.