Exjobb

Kandidatarbete KB3nv, 16 hp

Ett informationstillfälle hålls med Karin Enander (nämndordförande för Kemi och biologi nämnden) och Stefan Svensson (studierektor) i början av året. Där delges information om hur arbetet ska gå till, deadlines för rapport, kandidatarbeten som IFM erbjuder och potentiella handledare.

För att få påbörja kandidatarbetet krävs 135 hp inom programmet och detta kontrolleras genom en behörighetskontroll som utförs av Anna Klippinger (studievägledare). Det går inte att anmäla sig till kandidatarbetet via studentportalen som vanligt utan måste ske genom att speciella blanketter fylls i. Dessa är två till antalet, den ena ska till utbildningsadministratör Rita Fantl och den andra ska till Anna Klippinger. Blanketterna finns att hitta under IFMs hemsida.

De olika momenten i kandidatarbetet är förutom att genomföra projektet även en rapport och ett reflektionsdokument (14 hp) samt att opponera på en annan persons rapport (1,5 hp).

Framläggning är när man berättar om det arbete man gjort, alltså hur man har gått till väga, vad man har kommit fram till och vad man kan dra för slutsatser av detta. Framläggningen ska hålla på i ca 20 minuter.

För att få godkänt gäller det även att man ska närvara på två andra framläggningar av examensarbete (det kallas askultation). På alla framläggningar får man nämligen skriva upp sig och detta rapporteras sedan in och man kan därmed få sitt betyg.

Innan framläggning kan ske ska examinatorn godkänna rapporten. Den godkända rapporten skickas sedan till en opponent som kommer att läsa igenom arbetet och ta fram ett 10-tal frågor som sedan ställs till framläggaren under presentationen. Dessa frågor ska godkännas av examinatorn och vara relevanta för arbetet. Detta är vanligtvis en person som själv gjort sitt kandidatarbete under samma tidpunkt. Opponenten har ca 10 minuter på sig att ställa sina frågor och få svar på dessa.

Efter detta följer:
• Eventuell komplettering av exjobbet.
• Att ett godkänt exemplar av arbetet lämnas in till betygsregistret
• Examensbevis erhålles (ansöks av studenten)